top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
binding-contract-948442.jpg

Ook wij hebben Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van SoHoNice BvBa (hierna: “Benchke”) met maatschappelijke zetel te 3454 Rummen, Dullaerstraat 9 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0535757328.

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Benchke en aangeboden aan professionele klanten (hierna: “Opdrachtgever”). Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf en kunnen ten alle tijde worden gewijzigd. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 - Offertes

De overeenkomst tussen Benchke en de Opdrachtgever komt tot stand op het ogenblik dat de Opdrachtgever aan Benchke bevestigt dat hij verder gebruik wenst te maken van het platform en de diensten van Benchke en daarbij aangeeft welke abonnementsformule hij wenst. 

Artikel 3 - Prijs en betaling 

De prijs omvat steeds: het opstarten van de Website op basis van het door de Klant aangeleverde materiaal, een onderhoud met de Opdrachtgever om de back-end van de website toe te lichten, support (2uur/jaar), een domeinnaam en de hosting van de website. 

De Opdrachtgever erkent en aanvaard dat deze prijs jaarlijks kan worden geïndexeerd. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na verzending ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Daarnaast is Benchke steeds gerechtigd om de website offline te halen indien de Opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt en na hiervoor in gebreke te zijn gesteld. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Benchke kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de Opdrachtgever. Indien Benchke dit noodzakelijk acht heeft zij het recht om de opdracht dan wel een deel ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde. 

De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om alle gegevens die noodzakelijk zijn tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van Benchke tijdig te beantwoorden. Enige vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van stukken kan nooit aan Benchke worden ten laste gelegd. In dit geval kan Benchke ook beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie. 

Artikel 5 - Levering en termijn

Na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever en Benchke en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de Website. Tussentijdse resultaten worden door Benchke op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

De door Benchke aangegeven opleveringstermijn is steeds indicatief en bindt Benchke geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt Benchke geenszins verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding. 

De Opdrachtgever erkent en aanvaard aan Benchke de mogelijkheid te geven om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de Opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt Benchke zich het recht voor om op de door haar ontwikkelde websites een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de Website. 

Artikel 6 - Gebruiksvoorwaarden 

Door het aanvragen van een demo-versie van de website, het aanvragen van een offerte of door het afsluiten van de overeenkomst met Benchke aangaande het opstarten, onderhouden en hosten van een website via het platform van Benchke (hierna: de Website) gaat de Opdrachtgever eveneens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het platform. 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zich ervan te weerhouden de Benchke te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maken op de rechten van derden dan wel weigeren om de door Benchke gevraagde redelijke richtlijnen na te leven.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen op of via de Website te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier. Het is verboden om de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imago of, in het algemeen, op zijn privacy aan de hand van de Website, dan wel de de intellectuele eigendomsrechten van derden te miskennen.

Bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden behoudt Benchke zich het recht voor om de Website van de Opdrachtgever offline te halen na het verzenden van een verwittiging, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Indien de Opdrachtgever na het geven van een verwittiging blijft in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden, is Benchke gerechtigd om de overeenkomst met de Klant met onmiddellijk ingang, zonder verdere verwittiging en zonder rechterlijk tussenkomst te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op énige schadevergoeding. 

Artikel 7 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomsten van Benchke kunnen worden aangegaan voor 1, 2, 3, 4 of 5 jaar, zonder mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. De door de Opdrachtgever gekozen optie staat vermeld op de factuur en wordt uitdrukkelijk aanvaard door de betaling ervan. 

Zes weken vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn, zal Benchke de Opdrachtgever contacteren aangaande de eventuele verlenging van de overeenkomst. Indien de Opdrachtgever niet reageert, zal de overeenkomst verlengd worden en zal Benchke één maand vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn een nieuwe factuur versturen aan de Oprachtgever. 

De overeenkomst kan ten alle tijde door Benchke eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; de Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van Benchke te voldoen en niet reageert op de ingebrekestelling van Benchke; de Opdrachtgever de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van Benchke dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door Benchke gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. Benchke is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever erkent en aanvaard Benchke te vrijwaren voor enige aanspraak van derden. 

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

Benchke behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten, logo’s, huisstijlen etc … inclusief de programmeercode in de mate waarin deze als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. Enige overdracht van enige materialen, concepten,… die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. 

Artikel 9 - Huur van domeinnamen en webruimte

Benchke blijft ten alle tijde eigenaar van de gebruikte -geregistreerde- gereserveerde domeinnamen, serverruimte en appendages welke worden gebruikt in de abonnementsformule. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op het eigendom daarvan, ook niet na beëindiging overeenkomst. Enkel na het betalen van een nader te bepalen overname som kan hiervan afgeweken worden. Zulks alleen en eenzijdig met toestemming van de directie van Benchke.

Artikel 10 - Vertrouwelijkheid en Privacy

Benchke verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de Opdrachtgever die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden, vertrouwelijk te behandelen. 

Benchke verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. In het kader van de privacywetgeving dient Benchke beschouwt te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe Benchke toegang heeft zijn beperkt tot deze persoonsgegevens die in de back-end van de website van de Opdrachtgever werden opgenomen zoals inschrijvingen op de nieuwsbrieven, gegevens van de klanten die via de webshop goederen/diensten hebben besteld, gegevens die worden verzameld aan de hand van een contactformulier op de website. 

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt binnen de grenzen van de instructies van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal er zelf voor instaan om te zorgen voor een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door Benchke ten aanzien van haar Klanten. 

Benchke verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. In geval Benchke vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de klant hiervan binnen 48 uur na de ontdekking ervan informeren. 

De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van Benchke en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de Opdrachtgever, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door Benchke behalve deze persoonsgegevens die Benchke dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting. 

De Opdrachtgever erkent en aanvaard dat Benchke servers huurt van derden die binnen de Europese Unie worden gehost. Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever stemt hiermee uitdrukkelijk in. Benchke verbindt zich ertoe om in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat deze verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden. 

Benchke is daarnaast ook de Verantwoordelijke voor de Verwerking van uw persoonsgegevens en zal deze verwerking verrichten conform haar privacy policy die u kan consulteren via volgende link: https://www.benchke.websote/privacy.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

De door Benchke verrichte prestaties dienen steeds als middelenverbintenissen te worden beschouwd en nooit als een resultaatsverbintenis. 

Benchke is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. De aansprakelijkheid van Benchke zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Benchke kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren ervan door de Opdrachtgever, noch voor schade veroorzaakt door defecten, virussen,… aan de systemen van de Opdrachtgever; het verlies of de diefstal van de paswoorden van de Opdrachtgever door zijn toedoen; het verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Opdrachtgever; het niet werken van hyperlinks waarnaar de Website verwijst;… 

Benchke stelt alles in werking om toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kan Benchke echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Benchke alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Benchke. 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe Benchke te allen tijde te vrijwaren voor alle aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten van derden, het niet respecteren van de Gebruiksvoorwaarden van Benchke door de Opdrachtgever,… 

Artikel 12 - Overmacht

In geval van overmacht is Benchke niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Benchke die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 13 - Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast. 

Artikel 14 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van Benchke of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

bottom of page